Εκ Γρεββενών ρωμουνική προπαγάνδα

Φωνή της Ηπείρου, 18 Σεπτεμβρίου 1892Μάθετε ὅτι οἱ ἓν Καστοριά τῆς γέ(νέτηρα)ς μᾶς Μακεδονίας συλληφθέντες διὰ τῶν σύ(κόφα)ντιῶν τῆς ρωμουνικῆς προπαγάνδας ἕλλην(ἔς) (ἴ)ἀτροὶ Ἰω. Καραμπίνας καὶ Δαμιανὸς Ἰωάννο (παιδιά) τοῦ σχολάρχου Ἰω. Μιχαηλίδου, ὡς σύ(νομόται) τοῦ καθεστῶτος, κρατοῦνται ἀκόμη εἰς φυλακάς, μολονότι μὲ τᾶς ἐνεργηθείσας (κατ') οἶκον ἔρευνας οὐδὲν τὸ ἐπιλήψιμον εὑρέθη.
Τὸν Ἰούλιον πέρυσι κατὰ τὴν πᾶν(ἤγυρι)ν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ χωρίον (του) Πίνδου Περιβόλι, ὅπου εἶχε μεταβεῖ κά(ἲ ὁ) ἅγιος Γρεββενῶν, ἐγένετο ἀπόπειρα δολοφονί(ἄς) τ' αὐτοῦ ὑπὸ ἔμμισθών της ρωμουνικῆ πρό(παγά)νδᾶς, οἵτινες ἐπέμενον νὰ τελεσθῆ ἐν τῷ (ναό) ἡ λειτουργία ρωμουνιστί. Ὁ Μητροπολίτης (δέν) τοὶς παρέσχεν αὐτὴν την χάριν. Διὸ εἰσελ(θεῖς) τὴν μεσημβρίαν τῆς ἑορτῆς εἷς τὴν οἰκίαν (ὅπου) ἠσύχαζεν ἡ Α. Σ ἐπετέθησαν κατ' αὔτ(οὗ κ)αἳ τὸν ἐκακοποίησαν. Δὲν ἠρκέσθησαν δὲ εἷς (αὔτ)ὁ μόνον οἱ κακοῦργοι, ἀλλ' ἐνήδρευσαν καὶ (καθ') ὁδὸν ἴνα τὸν κρημνίσωσιν ἐπὶ τῶν δυσβάτω(ν ἐκ)εἴνων βουνῶν τῶν κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του

 

(. Τά) ὄργανα ὅμως τῆς κυβερνήσεως συνέλαβόν (τους) δράστας τῆς δολοφονίας καὶ δεμένους τὸ(ὕ)ς ἔ(φέρ)ἂν ἐνταύθα, ὅπου τοὺς ἐπροφυλάκισαν. ( ) τὸ δικαστήριόν μας κατεδίκασεν αὐτοὺς εἰς ( )τικὴν φυλάκισην δέκα(!) μηνῶν, ἒφ ὢ καὶ ( ) ἀπόφασις τοῦ Ἐφετείου Βιτωλίων ἐξ(ἐδό)θῆ.

Ἐφέτος οἱ Ρωμοῦνοι καταγίν(ὁ)νταὶ ἐγκαταστήσωσι ρωμουνικὸν προξενεῖον ἐν Βίτ(ὤ)λίοις. Λέγουσι δὲ ὅτι θὰ γεμίσωσι τότε (μέ) διδα(σκ)ἄλους καὶ διδασκαλίσσας τῶν ὅλα τὰ (β)λαχοχῶ(ρί)ἃ τοῦ Πίνδου. Τὸ λέγουν, ἀλλὰ δέ μας ὕπ(ὁ)σχὸν σχονται ἂν θὰ τὸ κατορθώσουν.


(Τα γεγονότα στα οποία αναφέρετε η εφημερίδα στην πρώτη παράγραφο αφορούν στην σύλληψη μελών της Νέας Μακεδονικής Φιλικής Εταιρείας στην Καστορία απο το 1888 και έπειτα, πρωτεργάτης της οποίας υπήρξε ο Αναστάσιος Πηχιών, βλάχος απο την Αχρίδα της Πελαγονίας.)

 

Φωνή της Ηπείρου, 18 Σεπτεμβρίου 1892, Έτος Α', Αριθμ. 1

 

Αναζήτηση