Έκθεσις Μητροπολίτου Βερροίας

Έκθεσις Μητροπολίτου ΒερροίαςΠαναγιώτατε Δέσποτα,
Ιδού τα των ισχυρών προστατών της δρακός των ρωμουνιζόντων γεναία ανδραγαθήματα! Οι γεννάδαι, αρξάμενοι από των προς πάντα τα επίσημα πρόσωπα εγγράφων κατ' εμού, ως φίλου δήθεν των Ελλήνων ανταρτών, καταγγελιών, ων ένεκα επέτυχον του εξευτελισμού της ιεράς Μητροπόλεως μου και του εμού περιορισμού εντός των στενών ορίων της πόλεως Βερροίας, παρά τα κεκανονισμένα και νενομισμένα, κατέληξαν εις την γενικήν άγριαν σφαγήν παντός ανθισταμένου εις τη φαντασιοπληξίαν αυτών. Ο αριθμός των εν τη ημετέρα επαρχία θυμάτων Ελλήνων και Ελληνοβλάχων απο 1 Αυγούστου, άχρι σήμερον, ανέρχεται εις 26, ως δείκνυσιν ο εσώκλειστος ονοματικός κατάλογος. Η επί τοις κακουργήμασι τούτοις καύχησις και αλαζονεία αφίεται αμέριστος εις τους πρωτουργούς. Γεννάται όμως το ζήτημα· τίς προκάλεσε τα κακουργήματα ταύτα;

Ο ρωμουνίζων αρα γε Μητροπολίτης ο ως μη υπάρχω ενταύθα; Άρα διαπράττονται εγκλήματα και μή υπαρχόντων μητροπολιτών. Διατί λοιπόν παρακωλύονται οι Έλληνες Μητροπολίται της ενασκήσεως των πολλαπλών αυτών καθηκόντων; Οι εν Ναούση χριστιανοί μου από τινών μηνών ταράττονται υπό κομματισμών, η δέ σεβαστή Κυβέρνησις δεν μοι επιτρέπει την εκείσε μετάβασιν. Πολιτικής αρά γε φρονήσεως έργον είναι τούτο; ή μήπως ποιμαντορικής προνοίας ίδιον τυγχάνει ν' αφίωνται ελεύθεροι οι κοινοτικοί κομματισμοί και τα άγρια πάθη; «Είπον και ελάλησα, αμαρτίαν ούκ έχω».
Επί τούτοις κτλ.

Εν Βερροία τη 21 Σεπτεμβρίου 1907.
† ο Βερροίας και Ναούσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Κατάλογος των υπό της συμμορίας των ρωμουνιζόντων κατά μήνα Αύγουστον του 1907 δολοφονηθέντων Ελλήνων και Ελληνοβλάχων εν τη επαρχία Βερροίας.


Εκ Κοζάνης

1) Γεώργιος Τζίκας
2) Ζήσης Ν. Παγούνη
3) Κων)τίνος Ζήση Παγούνη


Εκ Βερροίας

4) Ζήσης Δημ. Αδαμίκος        ετών    24    έγγαμος
5) Δημήτριος Στ. Χουλέβας     »        19    άγαμος
6) Ιωάννης Μπούρας             »        38    έγγαμος
7) Πίτας Μιχαήλ                   »        65      »
8) Νικόλαος Γόλιου               »        45      »
9) Στέργιος Νικ. Φουλκιώτης  »        35      »
10) Τούσας Νικ. Φουλκιώτης  »        32      »
11) Δημήτριος Γρέκας           »        30      »
12) Κων)τίνος Μπαμπά         »        28      »
13) Μπούσος Λέγκας            »        60      »
14) Μπούσος Μπίτσου           »        45      »
15) Κωνσταντίνος Χλάχας     »        46      »
16) Μπούρτσος                   »        48      »
17) Ιωάννης Βάννης            »        42      »
18) Χρήστος Μπαντή            »        45      »

Εκ Ναούσης

19) Δημήτριος Βουκόλος       »        35      »
20) Χαράλαμπος Βουκόλος    »        22    άγαμος
21) Ιωάννης Τσολάκας         »        35    έγγαμος
22) Θεοφάνης Κόκαλης        »              »
23) Κων)τίνος Βλάχος         »        40    άγαμος
24) Δημήτριος Λούσης         »        16      »
25) Γεώργιος Δρυστελιάρης  »        40      »
26) Γεώργ.Α.Χαραυγής (βαρέως ετραυματίσθη)»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΣ ΚΖ'. ΑΡΙΘ. 40
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1907

Αναζήτηση